Szybka wysyłka 24h

DARMOWE ZWROTY 365 DNI

Bezpieczne płatności

Program lojalnościowy

Dzięki programowi możesz zdobywać nagrody za swoje zakupy, komentarze i opinie oraz zapis do naszego Klubu Książek Wolnościowych.

Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody!

 Od kelnera do rentiera

Jak zbierać punkty?

- Zarejestruj się na stronie ksiegibarneja.pl oraz zapisz do newslettera podczas rejestracji.

- Rób zakupy na ksiegibarneja.pl oraz dodawaj opinie na temat przeczytanych książek i zbieraj punkty.

- Za każde wydane 100 zł otrzymasz 5 punktów.

- Za zapis do naszego Klubu Książki Wolnościowej otrzymasz 5 punktów.

- Za dodanie opinii o przeczytanej książce otrzymasz 10 punków.

Punkty z różnych kont użytkownika nie sumują się.

Jak sprawdzić ilość zebranych punktów?

- Zaloguj się na swoje konto,

- Przejdź do zakładki moje konto,

- Sumę zebranych punktów znajdziesz na dole strony.

Jakie nagrody mogę odebrać za zebrane punkty?

- Za każde zebrane 500 punktów możesz skorzystać ze zniżki 50 zł.

Jak odebrać nagrodę?

- Podczas kolejnych zakupów, zaloguj się i przejdź do zakładki moje konto,

- Na końcu strony kliknij przejdź do listy produktów, które możesz odebrać za punkty.

- Punkty można zrealizować wyłącznie przy zamówieniu w systemie transakcyjnym.

Jest to pierwsza wersja programu, wszelkie zmiany będą publikowane w regulaminie.


 Regulamin programu lojalnościowego Księgi Barneja

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Definicje

Organizator: KBOOKS Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa; NIP: 5252804597, REGON: 38465066, KRS: 0000809334.

Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego Księgi Barneja.

Uczestnik – osoba, która dokonała rejestracji konta w Sklepie internetowym oraz osoba, która wyraziła zgodę na udział w Programie w inny sposób.

Sklep internetowy – Sklep Internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym: https://ksiegibarneja.pl.

Program – program lojalnościowy Księgi Barneja.

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem; zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane podane przez Uczestnika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym jak i wartość posiadanych przez niego Punktów.

2. Program obowiązuje od 20.09.2021 roku przez czas nieokreślony.

3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Programie

1. Uczestnik chcąc skorzystać z Programu powinien zarejestrować się w Sklepie internetowym na stronie www.osmpower.pl na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu oraz zapisać się do newslettera.

2. Uczestnik przystępuje do Programu w momencie zaakceptowania Regulaminu Programu.

3. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

4. W momencie akceptacji Regulaminu Programu Uczestnik otrzymuje podgląd liczby Punktów przysługujących Uczestnikowi, które może zobaczyć na swoim Koncie założonym uprzednio w Sklepie internetowym.

§ 3. Punkty

1. Uczestnicy nabywając Produkty otrzymują Punkty.

2. Uczestnik otrzymuje 1 punkt za każde wydane 100 zł kupując Produkty w Sklepie internetowym.

3. Uczestnik po uzbieraniu 5 punktów może skorzystać ze zniżki w wysokości 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) na wybrane przez siebie Produkty, które aktualnie będą dostępne w Sklepie internetowym.

4. Liczba aktualnie uzbieranych punktów jest udostępniona dla Użytkownika na jego Koncie prowadzonym przez Sklep Internetowy.

5. Punkty są przydzielane Uczestnikowi wyłącznie od ceny zakupionych Produktów, nie zalicza się do nich ewentualnych kosztów przesyłki lub innych kosztów.

6. Punkty posiadane przez Uczestnika na wielu kontach założonych w Sklepie Internetowym nigdy nie sumują się.

7. Uzyskane Punkty pozostają ważne przez 2 lata od dnia ich uzyskania. W przypadku utraty ważności przez Punkty, ich łączna liczba zgromadzona przez Uczestnika zostanie pomniejszona o Punkty, które utraciły ważność.

8. Uczestnik może otrzymać Punkty wyłącznie poprzez zakupienie Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego oraz za jego pośrednictwem. Uczestnik nie otrzymuje Punktów za zakupy dokonane z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów internetowych, m.in. kupując Produkty przez platformę Allegro.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości otrzymania Punktów w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. Wówczas informacja o braku naliczania Punktów zostanie zamieszczona przez

10. Organizatora w widocznym miejscu na stronie Sklepu internetowego przy konkretnym Produkcie dostępnym na stronie Sklepu Internetowego.

11. W przypadku dokonania skutecznego i zgodnego z prawem zwrotu Produktu, który został zakupiony w Sklepie internetowym ze zniżką otrzymaną za Punkty.

§ 4. Reklamacje

1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnik może zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: [email protected].

2. W celu usprawnienia komunikacji z Organizatorem zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało: imię i nazwisko na które jest zarejestrowane Konto w Sklepie internetowym, adres e – mail oraz opis dostrzeżonej nieprawidłowości. Dokonanie zgłoszenia reklamacji, która nie uwzględnia danych wymienionych we wcześniejszym zdaniu nie skutkuje odrzuceniem reklamacji przez Organizatora.

3. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od dnia otrzymania jej na wskazany adres e-mail w § 4 ust. 1. Organizator wysyła powiadomienie o rezultacie postępowania reklamacyjnego na ten sam adres e- mail z którego została wysłana wiadomość dot. reklamacji, chyba że Uczestnik wskazał w reklamacji inny adres e-mail, który ma umożliwić kontakt z Uczestnikiem.

§ 5. Rezygnacja z Programu

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie.

2. Jeśli Uczestnik posiada niewykorzystane Punkty w momencie rezygnacji, Punkty te przepadają, chyba że zostaną wykorzystane na zakup Produktu/ Produktów w Sklepie Internetowym tuż przed złożeniem rezygnacji.

3. Rezygnacja z Programu nie jest tożsama z zrezygnowaniem z Konta w Sklepie Internetowym.

4. Uczestnik, który chce zrezygnować z uczestnictwa w Programie powinien zgłosić ten fakt do Organizatora na adres e-mail: [email protected].

§ 6. Zakończenie Programu

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Programu bez podawania przyczyny.

2. W przypadku podjęcia decyzji przez Organizatora o zakończeniu Programu, Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez przesłanie mu wiadomości na adres e-mail widniejący na Koncie Uczestnika. Uczestnik będzie miał możliwość wykorzystania zdobytych Punktów przez kolejne 60 dni od dnia otrzymania wiadomości od Organizatora o zakończeniu Programu.

3. Organizator opublikuje również wiadomość dot. zakończenia Programu na stronie Sklepu Internetowego.

§ 7. Wykluczenie Uczestnika z Programu

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Programu, jeśli Uczestnik naruszył jakiekolwiek zasady określone w niniejszym Regulaminie bądź wykorzystał Punkty niezgodnie z ich przeznaczeniem.

2. O stwierdzeniu naruszenia Organizator zawiadamia Uczestnika Programu za pomocą wiadomości wysyłaną na adres e-mail widniejący na Koncie Uczestnika.

3. Wykluczenie Uczestnika skutkuje natychmiastowym usunięciem Użytkownika z Programu.

4. Jeżeli w momencie wykluczenia Uczestnik posiadał na Koncie niewykorzystane Punkty, może je wykorzystać w trakcie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości o wykluczeniu. W takiej sytuacji Uczestnik jest usuwany z Programu dopiero po tym czasie. Po otrzymaniu wiadomości od Organizatora o wykluczeniu Uczestnik nie może zdobywać nowych Punktów.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu jest regulamin Sklepu internetowego.

2. Dane osobowe Użytkownika Programu są przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu Internetowego.

3. W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl